บุคลากร

นายพิษณุ เกลี้ยงไธสง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี

นายฉลอง อัมพวา

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี

นางแสงอรุณ ขวัญหลาย

ครูชำนาญการ

นางสาวอาภาพร สุทธิสน

ครู

นายตรีทเศศ ไตรโยธี

ครูผู้ช่วย

นางสุนันท์ พิกุลย์สังข์

ครู

นายธีระพันธ์ ฝาชัยภูมิ

ครู

นางสาวพัตตะยา ดีหามแห

ครู

นายสราวุธ ตู้ธีระ

ครู