ข้อมูลโรงเรียน

ตั้งอยู่เลขที่ 10 หมู่ 21 ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36210 โทรศัพท์

044-870396 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

มีเขตพื้นที่บริการ 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 6 บ้านโหล่น หมู่ที่ 12 บ้านนายายชี หมู่ที่ 15 บ้านชีบน หมู่ที่ 20 บ้านห้วยสามคลอง หมู่ที่ 21 บ้านดอนเขาเขียว

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคีตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2509 โดยมีนายสมภาษณ์ อาจศิริ เป็นครูผู้สอนและเป็นครูใหญ่คนแรก โดยในระยะเริ่มแรกใช้บ้านของนางแดง กันยาประสิทธิ์ ซึ่งเป็นราษฎรบ้านโหล่น เป็นสถานที่ในการทำการสอนชั่วคราว สอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ กระทรวงมหาดไทย ต่อมาในปี พ.ศ.2523 จึงได้ย้ายมาสังกัดอยู่กับสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) และปี พ.ศ. 2547 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี พ.ศ. 2535 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ซึ่งในขณะนั้นมีนายชัยณรงค์ พงษ์สุวรรณ ดำรง ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ โดยเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ปัจจุบันผู้อำนวยการโรงเรียนคือ นายพิษณุ เกลี้ยงไธสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนคือนายบุญส่ง อยู่นอก