>> รัฐธรรมนูญ/พระราชบัญญัติ/พระราชกฤษฏีกา

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
2.
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
3.
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
4.
พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
5.
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติม
6.
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
7.
พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
8.
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
9.
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
10.
พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
11.
พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
12.
พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
13.
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
14.
พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และแก้ไขเพิ่มเติม
15.
พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
16.
พรบ.ลูกเสือ พ.ศ.2551
17
. พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
18.
พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
19.
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
20. พรบ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562
21
. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
22.
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562

>> ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555

>> ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
2.
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

>> ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2562
2.
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563

>> กฎ ก.ค.ศ.

กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอานาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561

>> หลักเกณฑ์หลักเกณฑ์และวิธีการ

หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี 2561