โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี

เลขที่ 10 หมู่ที่ 21 บ้านดอนเขาเขียว ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง

จังหวัดชัยภูมิ 36210