บุคลากร

นายพิษณุ  เกลี้ยงไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคีนายฉลอง อัมพวา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี

 


นายตรีทเศศ ไตรโยธี
ครูผู้ช่วยนางสุนันท์ พิกุลย์สังข์
ครู
นายสราวุธ ตู้ธีระ
ครู
นางแสงอรุณ ขวัญหลาย
ครูชำนาญการ


นายธีระพันธ์ ฝาชัยภูมิ
ครู  

นางสาวอาภาพร สุทธิสน
ครู


นางสาวพัตตะยา ดีหามแห
ครู