ข้อมูลโรงเรียน

     ตั้งอยู่เลขที่  10  หมู่  21  ตำบลนางแดด  อำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36210  โทรศัพท์            
044-870396   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 1  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  กระทรวงศึกษาธิการ
        เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
     มีเขตพื้นที่บริการ  หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่ บ้านโหล่น  หมู่ที่ 12  บ้านนายายชี  หมู่ที่ 15   บ้านชีบน  หมู่ที่ 20  บ้านห้วยสามคลอง  หมู่ที่ 21  บ้านดอนเขาเขียว
 
ประวัติโรงเรียน
     โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคีตั้งขึ้นเมื่อวันที่  15  กรกฎาคม ..2509  โดยมีนายสมภาษณ์  อาจศิริ  เป็นครูผู้สอนและเป็นครูใหญ่คนแรก  โดยในระยะเริ่มแรกใช้บ้านของนางแดง  กันยาประสิทธิ์  ซึ่งเป็นราษฎรบ้านโหล่น  เป็นสถานที่ในการทำการสอนชั่วคราว สอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 4  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  กระทรวงมหาดไทย ต่อมาในปี ..2523  จึงได้ย้ายมาสังกัดอยู่กับสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.)  และปี .. 2547  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ.) ปี .. 2535  โรงเรียนเข้าร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ซึ่งในขณะนั้นมีนายชัยณรงค์  พงษ์สุวรรณ  ดำรง ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  โดยเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

    ปัจจุบันผู้อำนวยการโรงเรียนคือ นายพิษณุ  เกลี้ยงไธสง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนคือนายบุญส่ง  อยู่นอก